TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayTimeFriday
8.50Home RHome RHome RHome R8.50Assembly
8.55Period 1Period 1Period 1Period 19.05Period 1
9.40Period 2Period 2Period 2Period 29.50Period 2
10.25RecessRecessRecessRecess10.35Recess
10.45Period 3Period 3Period 3Period 310.55Period 3
11.30Period 4Period 4Period 4Period 411.40Period 4
12.15Period 5 P
Lunch S
Period 5 S
Lunch P
Period 5 P
Lunch S
Period 5 P
Lunch S
12.25Period 5 P
Lunch S
12.55Period 5 S
Lunch P
Period 5 P
Lunch S
Period 5 S
Lunch P
Period 5 S
Lunch P
12.55Period 5 S
Lunch P
1.40Period 6Period 6Period 6Period 61.40Period 6
2.25Period 7Period 7Period 7Period 72.25Period 7
3.10DismissDismissDismissDismissDismiss
3.20Per 8Per 8Per 8Per 8Per 8
4.05Per 9Per 9Per 9Per 9Per 9
4.50FinishFinishFinishFinishFinish